יום שישי, 11 בדצמבר 2015

כנס בינלאומי: משפט יהודי ודמוקרטי: הגדרת הגבולות מחדש

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למשפטים
בתמיכת קרן משפחת זהבה ומושל י. שטראוס

כנס היסוד של המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי (בהקמה)

משפט יהודי ודמוקרטי: הגדרת הגבולות מחדש

ט"ז-י"ח בטבת תשע"ו * 30-28 בדצמבר 2015

תכנית הכנס

יום ב', ט"ז בטבת - 28 בדצמבר
בניין פלדמן 301, אולם הסנאט, קומה ב'

14:30 – 15:00 – ארוחת צהריים קלה (למוזמנים)
בניין פלדמן 301, אולם וייספלד, קומת קרקע

14:45 – 15:00 – רישום וכיבוד

15:00 – 15:30
ברכות
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יפה זילברשץ, ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה
פרופ' מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן

15:45 – 16:00
מדוע ישראל זקוקה למשפט יהודי ודמוקרטי
פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

16:00 – 17:30
מושב 1: שולחן עגול: "יהודית ודמוקרטית" כאתגר אינטלקטואלי וכאג'נדה למחקר
מהם האתגרים התיאורטיים העיקריים שמעורר חזון חוקתי המשלב זהות לאומית-אתנית עם מוסר פוליטי ליבראלי? הדיון ישאף לברר את מצב הידע והמחשבה אודות זהות חוקתית, רב-תרבותיות, ודת ומשפט, בשאיפה להתוות קווים לחידושים תוכניים ומתודולוגיים אפשריים בתחומים אלה.
מוביל: פרופ' יוסף ויילר, נשיא מכון האוניברסיטה האירופית (EUI)
משתתפים:
פרופ' רחל אליאור, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אהרן ברק, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר נשיא בית המשפט העליון
פרופ' אמל ג'מאל, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' משה הלברטל, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים; בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה; בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק
פרופ' מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

17:30 – 18:00 – כיבוד קל

18:00 – 18:20
דברי ברכה
השופטת מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון

18:30 – 20:00
מושב 2: שולחן עגול: "יהודית ודמוקרטית" כאפשרות פוליטית – הערכת ניסיונות העבר
הערכת הניסיונות שנעשו בעשורים האחרונים ליישוב הצימוד "יהודית ודמוקרטית" באמצעות פרויקטים של ניסוח חוקתי – בכנסת, בבית המשפט העליון ובמוסדות מחקר וחשיבה. משתתפי המושב "ידווחו" על ניסיונותיהם בצמתים אלה ויתבקשו להעריך את ההליכים השונים דרכם פעלו ואת הפוטנציאל לפיתוחי מדיניות עתידית כמענה לאתגרי המסגרת היהודית-דמוקרטית.
מוביל: פרופ' ידידיה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
משתתפים:
השופטת דורית ביניש, נגידת האוניברסיטה הפתוחה, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון
מר ישראל הראל, היו"ר המייסד של המכון לאסטרטגיה ציונית
עו"ד סאוסן זהר, עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
פרופ' (אמריטוס) מרדכי קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' אמנון רובינשטיין, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה


יום ג', י"ז בטבת - 29 בדצמבר
בניין הפקולטה למשפטים  ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, אולם 200, קומה ב'

8:45 – 9:15 – התכנסות ורישום

9:15 – 10:45
מושב 3: עיצוב חוקתי בחברות מפוצלות
חוקות נתפסות לעתים ככלי לביטוי אתוס מאוחד ומשותף של חברי קהילה פוליטית. אשר על כן, בתנאים של פלורליזם עמוק באמונות, בדעות ובציפיות בקרב קבוצות שונות בחברה, מתעוררים אתגרים מיוחדים של עיצוב חוקתי. המושב ישלב תובנות השוואתיות ומהלכים נורמטיביים, במטרה לחשוף את המתחים הקיימים ואת הפתרונות האפשריים בתחומים כמו: תהליך יצירת חוקה ומידת הנוקשות שלה, הפרדת רשויות, ויישוב סכסוכים חוקתיים.
מוביל: פרופ' מרטין לופלין, לונדון סקול אוף אקונומיקס אנד פוליטיקל סיינס (LSE)
משתתפים:
ד"ר רבקה ווייל, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר מנאר מחמוד, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית
פרופ' מייקל מקונל, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת סטנפורד
פרופ' גדעון ספיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; עמית בכיר, פורום קהלת למדיניות

10:45 – 11:00 – הפסקת קפה

11:00 – 12:30
מושב 4: מדינת לאום, מיעוטים, שוויון וזכויות
האם מדינה המגדירה עצמה "יהודית ודמוקרטית" יכולה לקיים באופן מלא את המחויבויות הנובעות מערכי הליברליזם, הדמוקרטיה החוקתית והמשפט הבינלאומי? האם ניתן לנסח מודל של אזרחות שוויונית שיהלום את הדואליות החוקתית הישראלית? מה ההשפעה של ריבונות אתנו-לאומית על זכויות קבוצתיות, מעמד מיעוטים, והאפשרויות המוסדיות להבניית יחסים הוגנים בין קבוצות רוב ומיעוט? המושב ידון בשאלות אלה הן ברמה התיאורטית והן תוך יישום למחקרי מבחן ייחודיים למצב הישראלי.
מובילה: פרופ' יפה זילברשץ, ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, המועצה להשכלה גבוהה
משתתפים:
ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית, פורום קהלת למדיניות
ד"ר גרשון גונטובניק, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי כרמל
ד"ר מיטל פינטו, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי כרמל
ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

12:45 – 13:45 – ארוחת צהריים

13:45 – 15:15
מושב 5: הדת ואתגר זכויות האדם
מהם האתגרים וההזדמנויות הנתונים לקהילות דת ואמונה במגען עם האג'נדה של זכויות אדם? המושב ידון בשאלות אלה תוך התייחסות להיבטים האוניברסליים והפרטיקולריים של שיח זכויות האדם, ולזמינות של טיעוני זכות בתוך השיח והמעשה הדתיים. הדיון ישלב תובנות סוציו-היסטוריות עם מהלכים תיאורטיים ונורמטיביים בנוגע למפגש בין ההוויה הדתית והמוסר הליבראלי.
מוביל: ד"ר משה הלינגר, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
משתתפים:
פרופ' יוקסל סזגין, בית ספר מקסוול, אוניברסיטת סירקיוז
ד"ר רונית עיר-שי, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' סילביו פרארי, אוניברסיטת מילאנו
הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול

15:15 – 15:30 – הפסקת קפה

15:30 – 17:00
מושב 6: דת וחילוניות במרחב הציבורי
מהם הכלים השיחניים, הנורמטיביים והמוסדיים באמצעותם מתמודדת המדינה עם הזיקות והמתחים בין דת וחילוניות, הנשגב והרציונלי, המוחלט וההומניסטי? אלה שאלות מרכזיות להווייה של מדינה יהודית ודמוקרטית, אך הן משותפות לכל חברה מודרנית בה הדת או החילוניות תובעת מקום במרחב הציבורי. המושב יעסוק באפשרויות השונות להמשיג ולנתח את האתגרים הללו, ויתייחס באופן השוואתי לנסיבות בהן הם התעוררו.
מוביל: פרופ' שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
משתתפים:
פרופ' יוסף ויילר, נשיא מכון האוניברסיטה האירופית (EUI)
פרופ' דניאל סטטמן, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר לינא שלאימה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מארי אן קייס, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת שיקגו

17:30 – 19:00 – ארוחת ערב (למשתתפי הכנס)
בניין פלדמן 301, אולם וייספלד, קומת קרקע
דובר: פרופ' ידידיה שטרן: "מבוך הזהויות הישראלי"

19:30 – 21:00
אירוע מופע: קריאות ב"יהודית ודמוקרטית"
בניין פלדמן 301, אולם הסנאט, קומה ב'
דברי פתיחה: השופט אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
משתתפים: אמנים, מרצים ותלמידים


יום ד', י"ח בטבת - 30 בדצמבר
בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, אולם 200, קומה ב'
יום זה יוקדש בעיקרו לעיון בטקסטים ולהתנסות במתודולוגיות מגוונות של לימוד. "כיתות אמן" (מושבים 7, 9, 11) הן מסגרות קטנות-יחסית בהשתתפות תלמידים, מרצים ואורחים, שיתקיימו בחלקן במקביל, ובהן אורחים מוזמנים יובילו קריאה מונחית של טקסט לבחירתם, עם זיקה לנושאי הכנס. ההשתתפות בכיתות האמן מחייבת רישום מראש (מספר המקומות מוגבל). לרישום ולעיון בטקסטים שיילמדו בכיתות האמן יש לפנות לאתר הכנס: http://law.biu.ac.il/cjdl. במסגרת "משפטים נפגשים" (מושב 8) נועדים חוקרים ופרקטיקנים מעולמות המשפט הכללי והמשפט הדתי לשיח בנושאים בעלי חפיפה או זיקה. "מועדון ספר" (מושבים 10, 12) הנו מפגש לדיון ולשיחה פומבית סביב יצירה המאירה היבט מסוים בצימוד "יהודית ודמוקרטית".

9:00 – 10:15
מושבים 7א-7ה: כיתות אמן
מורים:
פרופ' יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' רות גביזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים; הנשיאה המייסדת, מכון מציל"ה
הרבה גליה ריבה סדן, בית דניאל, התנועה הרפורמית
השופט נעם סולברג, בית המשפט העליון
פרופ' ניר קידר, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר

10:30 – 12:15
מושב 8: משפטים נפגשים
לזכרו של מנחם קופרשטוק ז"ל
מושב זה יפגיש שופטים ודיינים מערכאות אזרחיות ודתיות לשיחה על הפערים ועל הזיקות בין פורומים שיפוטיים שונים, ועל הניסיון המעשי של פלורליזם מוסדי במשפט.
מובילים: פרופ' רות הלפרין-קדרי ופרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
משתתפים:
השופטת צילה צפת, בית המשפט המחוזי בתל אביב
הרב יאיר בן-מנחם, דיין בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הקאדי ד"ר איאד דחאלקה, דיין בית הדין השרעי לערעורים בירושלים
האב ניפון מיצוליס, דיין בית הדין היווני-אורתודוכסי ביפו
הרב יהושע פפר, דיין בית הדין "דרכי הוראה"
מגיב: פרופ' יוקסל סזגין, בית ספר מקסוול, אוניברסיטת סירקיוז

12:25 – 13:40
מושבים 9א-9ה: כיתות אמן
מורים:
פרופ' קנת במברגר, ראש המכון ללימודי ישראל והמשפט העברי, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת קליפורניה בברקלי
פרופ' אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
השופטת דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון
פרופ' סוזן לאסט סטון, בית ספר קרדוזו למשפטים, ישיבה יוניברסיטי
פרופ' מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

13:40 – 14:30 – הפסקת צהריים (ארוחה לאורחי הכנס)

14:30 – 16:00
מושב 10: מועדון ספר: חוקים וחיות אחרות
מנחה: ד"ר אורי אהרונסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
דוברים:
פרופ' סוזן לאסט סטון, בית ספר קרדוזו למשפטים, ישיבה יוניברסיטי
פרופ' ניר קידר, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
משוחחים:
פרופ' אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
השופטת דפנה ברק-ארז, בית המשפט העליון

16:15 – 17:30
מושבים 11א-11ה: כיתות אמן
מורים:
השופט סלים ג'ובראן, בית המשפט העליון
השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון
השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון
השופטת פנינה נויבירט, בית משפט השלום בתל אביב
17:30 – 18:30 – ארוחת ערב קלה (לאורחי הכנס)

18:30 – 20:00
מושב 12: מועדון ספר: יהודים ומלים
בניין הפקולטה למשפטים 305, אולם משפט מבוים (11), קומת הכניסה
מנחה: ד"ר שרון אהרונסון-להבי, המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן
משוחחים:
הסופר חיים באר
פרופ' פניה עוז-זלצברגר, הפקולטה למשפטים ובית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה


* * *

הכנס יתקיים בעברית ובאנגלית. יינתן תרגום סימולטני במרבית המושבים.

הכנס פתוח לקהל, אך נדרשת הרשמה מראש באימייל: biu.cjdl@gmail.com

מידע על משתתפי הכנס, תקצירי ההרצאות, הטקסטים שיילמדו בכיתות האמן, ומערכת רישום לכיתות האמן (מספר המקומות מוגבל) – מצויים כולם באתר הכנס באינטרנט: http://law.biu.ac.il/cjdl

* * *

ועדת הכנס:
ד"ר אורי אהרונסון, פרופ' שחר ליפשיץ
רכזת הכנס:
עו"ד אלונה חגאי פריי