יום ראשון, 24 בפברואר 2013

בני שמואלי על שערי הכניסה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

מאמרו של בני שמואלי על "שערי הכניסה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים: מגמות לא אחידות של הרחבה וצמצום" התפרסם בחוברת ז'1 של "דין ודברים".

להלן תקציר המאמר:

בחיבור זה תוצג מגמה לא אחידה במידה מסוימת בפסיקת בית המשפט העליון בשנים האחרונות באשר לסף הכניסה בשעריו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומתן פיצויים לנפגעים מכוח החוק, וכן באשר ליציאה מגדר החוק ותביעה על פי דיני הנזיקין. בחיבור יועלו שלושה מקרי מבחן למגמה זו, המציגים תמונה שאינה חד-משמעית בשאלה אם מגמת הפסיקה בפרשנות החוק היא להצר את סף הכניסה לחוק או להרחיבו, ואם המגמה אכן אינה אחידה, מה הסיבה לחוסר אחידות זו.

אנסה להראות שהתוצאות של אותה אי -אחידות אינן תמיד הגיוניות אם משווים בין ההתייחסות לנפגעי "תמימים" להתייחסות לנפגעי ם שאינם "תמימים". באשר לנפגעי "תמימים", קיימים מקרים שבהם אין להם יכולת דה פקטו לתבוע איש על נזקם, ונשללת מהם יכולת התביעה נגד המבטחת על פי החוק, דרך פרשנות מצמצמת, אף שהיה אפשר לפרש, גם אם בדוחק, את פגיעתם כנכללת בגדר החוק. לעומת זאת נפגעים שאינם "תמימים", שהפרו כללים בסיסיים  בפעולת הנהיגה ברגל גסה (כגון נהיגה ללא רישיון , נהיגה ללא כיסוי ביטוחי, נהיגה ללא רשות, שימוש ברכב כנשק ושימוש הרכב למטרות ביצוע פשע) ונפגעו תוך כדי פעולתם זו, פתוחה לפניה הדרך לתבוע, אם דרך החוק ואם מחוץ לו. זו תוצאה שלא רק שאינה צודקת אלא גם  אינה עולה בקנה אחד עם המטרה הסוציאלית של החוק ועם המדיניות שלפיה אל לו לחוטא לצאת נשכר – מדיניות שהיא אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה.

כן אראה שאחת התוצאות של חוסר האחידות היא שלנפגעים  "תמימים" שנפגעו במהלך שוד רכב אין יכולת לתבוע כל גורם  אחר דה פקטו אם לא יאפשרו להם להיכנס למסגרת החוק. תוצאה זו מנוגדת לעקרון פיזור הנזק ומותירה את הנזק במקום שבו נפל. נפגעים אלה עומדי בפני שוקת שבורה בשל הפרשנות החדשה בפסיקה, שלפיה החוק לא חל עליה . פרשנות כזו גם אינה עולה בקנה אחד עם  המגמה הכללית להעצים את זכויות הקרבן , גם במשפט האזרחי, בעיקר כשלא נותרת בידיו כל אפשרות להגשת תביעה אזרחית. לעומת זאת נפגעים  שאינם  "תמימים", שהפרו כללים  בסיסיים  בפעולת הנהיגה, יקבלו פיצוי במקרים רבים מכוח החוק. אם גם  נהגים  שאינם  "תמימים" ושנפגעו אינם  נכנסים לחוק עומדת לרשות חלופה בדמות תביעה לפי פקודת הנזיקין , שהיא אולי אפילו משופרת בהיבטים  מסוימים  מתביעה על פי החוק. אציע פרשנויות אחרות לצורך שינוי התוצאה הנוגעת לנפגעי "תמימים " בשוד דרכים .


0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה